Quad Dipsea 1999 Photos

All photos taken by able volunteer Colby Olds on 11/27/99, standing in the middle of Highway 1.
qd99co13.jpg
Kevin Sawchuk

59.51 Kb
qd99co15.jpg
Tom Flahavan

57.23 Kb
qd99co16.jpg
Erol Ackdoe

63.14 Kb
qd99co18.jpg
Tim Twietmeyer, Greg Nacco & Dave Covey

62.74 Kb
qd99co19.jpg
Andy Roth & Mike Topper

61.98 Kb
qd99co20.jpg
Stefan Peterson

62.85 Kb
qd99co24.jpg
Andy Roth, ?, Danny Dreyer, Charles Crompton

62.76 Kb
qd99co33.jpg
?, ?, Chris Smallridge & Errol Jones

62.22 Kb
qd99co34.jpg
?, ? ... & Errol Jones

60.54 Kb
qd99co36.jpg
?, ? & Rena Schumann

61.74 Kb
qd99co37.jpg
? & Glenn Stephens

62.17 Kb
qd99co44.jpg
?, ? & Tessa Walsh & ?

62.56 Kb
qd99co46.jpg
?, Debra Mayhew, Cecil Baumgartner & ?

62.84 Kb
qd99co49.jpg
Mike Palmer, ? & Dick Laine

61.75 Kb
qd99co50.jpg
? & Gary Wright

61.43 Kb
qd99co56.jpg
Dave Kim, Mike Palmer & ?

62.54 Kb
qd99co57.jpg
Eric Ianacone, Kathy Welch, Ellen Romano & Bob Agazzi

63.21 Kb
qd99co58.jpg
Bob Lapanja, Catra Corbett, ? & Shirley Church

61.95 Kb
qd99co62.jpg
?, ?, Bob Agazzi, Sue Egg & Catra Corbett

62.09 Kb
qd99co63.jpg
?, Terry Cray, ?, ?, John Rhodes

63.04 Kb
qd99co67.jpg
?, ? & Pat Wellington

61.72 Kb
qd99co74.jpg
? & Barb Elia

62.89 Kb
qd99co75.jpg
? & Barb Elia (taken @ 9:48am)

64.60 Kb
qd99co76.jpg
Geoff Vaughan finishing 3rd leg (taken @ 11:02am)

62.86 Kb
qd99co78.jpg
Geoff Vaughan starting 4th leg

61.73 Kb
qd99co79.jpg
Jed Tukman

61.84 Kb
qd99co80.jpg
Kevin Sawchuk

62.89 Kb
qd99co82.jpg
Volunteer Phil Sanderson, Greg Nacco & John Edgcomb

62.89 Kb
qd99co90.jpg
Tom Flahavan & ?

62.72 Kb
qd99co91.jpg
Rick Simonsen

63.30 Kb
qd99co94.jpg
Dave Covey

63.60 Kb
qd99co95.jpg
? & Andy Roth

61.66 Kb
qd99co99.jpg
Jeri Howland

62.46 Kb
qd99co105.jpg
Les Martisko, Kathy Crompton & Clement Choy

62.50 Kb
qd99co106.jpg
Fred Riemer

59.84 Kb
qd99co107.jpg
Catra Corbett

61.35 Kb
qd99co108.jpg
Gary Wright

62.72 Kb
qd99co112.jpg
Margaret Curtis

62.85 Kb
qd99co114.jpg
Barb Elia & Suzanne Krantz

62.52 Kb

"http://www.run100s.com/qdphotos/99co.htm" (updated: 1/20/00) StanJ@Run100s.com